Projekty školy

Projekt

 "Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov

 

 

Naše škola je partnerem projektu: Podpora vzdělávání ve školách oblasti ORP Ostrov, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0004).

 

 

Hlavní cíle projektu (část žádosti o dotaci) je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání ve školách lokality ORP Ostrov (obce s rozšířenou působností Ostrov) s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k vzdělávání. Dílčí cíle vycházejí z podporované aktivity a ze stanovených podaktivit výzvy. Ty se staly základem čtyř na sebe navazujících klíčových aktivit. V jejich rámci budou sledovány následující cíle:

 

1) V rámci podpory realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení bude cílem vytvoření návrhu lokální strategie v oblasti základního vzdělávání na základě identifikace témat v oblasti vzdělávání vhodných k podpoře. V rámci KA 1 bude zpracován návrh lokální strategie rozvoje školství v celé oblasti ORP Ostrov a dílčí strategie jednotlivých měst.

2) Dalším cílem bude vytváření udržitelného systému podpory žáků ohrožených školním neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Dosažení cíle bude podpořeno přivedením podpůrných služeb školního psychologa, speciálního pedagoga a logopeda do naší lokality a současným zavedení systému reedukací, doučování, skupinových terapií a zařazováním nejmodernějších metod a forem práce do výuky žáků - dominantně žáků se SVP a žáků se SZ, kteří tvoří nevětší část ohrožených žáků ve smyslu výzvy.

3) Dalším cílem je v souladu s plánem KA 3 podpora spolupráce a vzdělávání učitelů v oblastech souvisejících s podporou žáků ohrožených studijním neúspěchem. Pro dosažení cílů projektu bude nezbytné poskytnout všem pedagogům vhled do problematiky moderních metod a forem práce, zvýšit jejich kompetence v oblasti náprav SVP.

 

4) Posledním z cílů je vytvoření sítě mezi ZŠ a dalšími spolupracujícími články (NNO, školskými radami, rodiči, odděleními sociálně právní ochrany dětí, ostatními zřizovateli škol atd.) za účelem podpory žáků ohrožených studijním neúspěchem a/nebo předčasným odchodem ze vzdělávání).

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Tisková_zpráva_ORP_Ostrov_zkrác..docx 176.8 Kb