COVID - 19

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 08.06.2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno: 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností  od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: 

o Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani  roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech  krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole  (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 

o Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor  ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim  o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud. 

o Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo  v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez  přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje,  Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje,  Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost  na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet,  sborovnu apod.). 

o Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech: 

zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň  2 metry, 

při pobytu ve škole v přírodě 

toto se vztahuje na pobyt jako takový, v případě aktivit mimo areál, kde dochází ke styku  s jinými osobami, je nezbytné dodržovat obecné podmínky pro nošení ochranného  

prostředku, 

obecně pak u všech dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku na žádném místě  včetně školy nebo školského zařízení nebo dopravního prostředku apod. 

o Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro: 

vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik,  zpěv, hra na dechové nástroje), 

ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory) v internátě  a domově mládeže, 

osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se  závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují  dodržování tohoto zákazu, 

děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školách  zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb internátní formou, 

školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021,  kterým se oproti současnosti mění následující: 

o Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob  ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory  jako jsou sprchy. 

Nadále platí, že omezení počtu osob ve skupině se neuplatní u mateřských škol a u oborů středního  a vyššího odborného vzdělávání, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo  akreditovaného vzdělávacího či studijního programu. 

Sportovní činnosti na vnějších sportovištích nejsou nadále omezeny.

o Ve střediscích volného času se nově zvyšuje maximální počet osob, které se mohou účastnit konzultace  nebo vzdělávání konané ve skupině tak, že může být nejvýše 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500  osob ve vnějších prostorech; již je možné využívat vnitřní prostory jako jsou šatny a sprchy, bylo zrušeno přísnější pravidlo pro nošení respirátorů (nově se zde uplatní obecné podmínky pro nošení ochrany  dýchacích cest). 

Mění se podmínky stanovené pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci ve střediscích volného  času a v základních uměleckých školách tak, že jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu,  prokazuje se splnění podmínek „negativity“ jedenkrát za 7 dní (stačí tedy čestné prohlášení o antigenním  testování ze školy); trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek ke dni nástupu  na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní. Jinak jsou podmínky dokládání negativity stále velmi podobné  jako doposud. Stále platí, že pro skupinu do 10 žáků (pro ZUŠ) respektive 10 osob celkem (pro SVČ), není  stanovena povinnost dokládání testování. 

Pouze pro informaci dodáváme, že byly sjednoceny a rozšířeny podmínky pro účast na společenských  a volnočasových aktivitách a pro vstup do vnitřních prostor v mimořádném opatření k provozu  maloobchodu a služeb tak, že například postačuje čestné prohlášení o testování antigenním testem od  zaměstnavatele nebo ze školy obecně se lhůtou 72 hodin. 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k podmínkám škol v přírodě s účinností od 8. 6. 2021, kterým  se oproti současnosti mění frekvence antigenního testování ze 72 hodin na jedenkrát za 7 dní. Reálně tedy  postačuje jeden test při odjezdu a pak se naváže běžným testováním ve škole.  

MŠMT dále informuje k distribuci antigenních testů: 

o Dne 8. června 2021 bude zahájena do všech krajů distribuce další dodávky antigenních testů Sejoy pro  pokrytí potřeby testování v období od 14. do 30. června 2021. Tato dodávka testů plně zohledňuje  požadavky jednotlivých škol a školských zařízení uplatněné v rámci mimořádného dotazníkového  šetření COVID 4 (realizováno od 31. května 2021 do 2. června 2021). Předpokládáme tedy, na rozdíl od  květnových distribucí, že všechny testy budou školami a školskými zařízeními převzaty. 

o V mimořádných případech, zejména pokud škola má neočekávaně velký počet neprůkazných či  znehodnocených testů, lze i nadále využít rezervy testů na krajských pracovištích NPI. Výdej i výměna  testů z rezerv na krajských pracovištích NPI pro potřeby škol a školských zařízení budou ukončeny v  pátek 25. června 2021. 

o Upozorňujeme, že antigenní testy si nemohou na krajských pobočkách NPI vyzvednout školy, které  MŠMT závazně oznámily, že přistupují k RT-PCR testování, a to ani pro ty děti, žáky, studenty či  zaměstnance, kteří se z nějakého důvodu nemohli RT-PCR testování v daném termínu zúčastnit. 

o Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno  k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Zásoby testů  přesahující potřeby škol a školských zařízení pro testování do tohoto data budou prozatím ponechány  jednotlivým subjektům pro případné použití ve školním roce 2021/22. Tyto testy tedy školy a školská  zařízení MŠMT v tuto chvíli žádným způsobem nevrací. 

Mimořádná opatření budou zveřejněna ZDE

MŠMT 7. 6. 2021