COVID - 19

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA  2021 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. dubna 2021 došlo k vydání: 

Novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských  zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující: o V mateřských školách od 3. 5. 2021 

se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém  a Praze; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve  skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ). Stejné už od 26. dubna  2021 platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. 

o V základních školách od 3. 5. 2021 

se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků  2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd  a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit). Stejné  již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj. 

o Ve víceletých gymnáziích a konzervatořích od 3. 5. 2021 

se v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze umožňuje osobní přítomnost žáků  nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého  vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní  první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet  zaokrouhlit). Stejné již bylo schváleno v pondělí pro Karlovarský, Královéhradecký a Plzeňský kraj. o Ostatní podmínky provozu škol a školských zařízení 

ve Středočeském, Pardubickém, Libereckém kraji a v Praze jsou ve všech školách a školských  zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech), stejné už nyní platí v Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji: 

to se týká pouze těch žáků a studentů, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena  osobní přítomnost na vzdělávání, 

na organizování sportovní činnosti ve školách uplatní obecně platná mimořádná opatření, v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany  (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter  

neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku), 

i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd, 

jinak není organizování sportovní činnosti ve školách a školských zařízeních zvlášť  upraveno, sportovní činnost ve školách a školských zařízeních se neřídí pravidly pro  

amatérské sportování organizované sportovními svazy uvedené v mimořádném opatření  

upravující maloobchod a služby, 

sportovní činnosti ve školách jsou dle dosavadního znění opatření v celé ČR dále umožněny bez  omezení na vnitřní nebo vnější prostory v mateřských školách a u oborů středního a vyššího  odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost  stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu (pokud je  těmto dětem, žákům nebo studentům dle ostatních ustanovení tohoto opatření umožněna osobní  účast na vzdělávání). 

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách  a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

o děti v mateřských školách v kraji Středočeském, Pardubickém, Libereckém a Praze se od 3.5. 2021 již  povinně netestují, všichni pracovníci přítomní na pracovišti MŠ se testují povinně jedenkrát v pracovním  týdnu (to stejné již platí v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském), 

o preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí  s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte/žáka/studenta  ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě,  žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu, 

o pro žáky 2. stupně základní školy, žáky nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a žáky  prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře (tedy žáky, kteří doposud  neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito  žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni. Upozorňujeme však, že žáci 2. stupně  základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona se budou testovat již  jedenkrát týdně.  

Novely mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování zaměstnanců ve školách,  s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující: 

o od 3. 5. 2021 je školám a školským zařízením bez ohledu na zřizovatele stanovena pouze jedna frekvence  povinnosti testování zaměstnanců, a to jedenkrát v pracovním týdnu. Sjednocuje se tedy frekvence  testování zaměstnanců, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi, žáky nebo studenty, s ostatními zaměstnanci  škol a školských zařízení přítomnými na pracovišti. 

Všechna mimořádná opatření budou zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví (ZDE). 

Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti  pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný  zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným  prohlášením. 

Ve věci centrálního zajištění Ag testů pro následující období zašle MŠMT školám samostatnou informaci  v nejbližších dnech. 

Dále MŠMT připomíná informace k přijímacím zkouškám: 

o v souvislosti s tím, že v týdnu od 3. května 2021 budou probíhat jednotné přijímací zkoušky, připomínáme,  že podmínkou pro umožnění účasti žáka na zkoušce je negativní test a žádné příznaky onemocnění covid 19. Pro přijímací zkoušky na střední školy platí Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které  vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložení potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19,  který není starší než 7 dní. 

o Podrobné pokyny k ochraně zdraví při přijímacích zkouškách jsou na webových stránkách:  https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Přijímací zkoušky na střední  školy ve školním roce 2021/2022, 

o Dále uvádíme, že pro účastník u přijímací zkoušky je dostatečných ochranným prostředkem zdravotnická  rouška

K maturitním zkouškám: 

o Současně upozorňujeme na nově vydanou Metodiku k dodatku opatření obecné povahy, které upravuje  model maturitní zkoušky v roce 2020/2021 rozšířením počtu opravných termínů ke konání didaktických  testů a praktických zkoušek, a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním  nebo podzimním zkušebním období. Tento dodatek k OOP s č. j. MSMT-3267/2021-6 byl zveřejněn 28.  dubna 2021 na Úřední desce MŠMT. Metodika je dostupná na webových stránkách: 

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi, v části: Maturitní a závěrečné  zkoušky na středních školách a absolutoria na konzervatořích ve školním roce 2021/2022. o Dále uvádíme, že ředitel školy má povinnost informovat žáky o úpravách práv a povinností vyplývajících  z tohoto dodatku k OOP

MŠMT 29. 4. 2021