COVID - 19

COVID - 19

 

COVID - 19

 

 

 

Provoz základních škol

 • Je povolena osobní přítomnost:

  • žáků 1. a 2. ročníků základních škol
  • žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola), tedy nastoupí u nás i 4.ročník.

   
 • Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.
   
 • Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.
   
 • Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.
   
 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
   
 •  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
   
 • Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.
 •  Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.
   
 •  Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.
   
 • Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení.
   

 Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

 

Dne 18.11.2020 do školy nastoupí žáci – 1.ročníku, 2.ročníku a 4.ročníku.
Žáci 3. a 5. ročníku pokračují v povinné distanční výuce.


Provoz mateřských škol

 • Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dne 12.11.2020                                                                                               Mgr. Jana Kunstová                  

                                                                                                                                (ředitelka školy)